Roedd Rhianna yn ferch fach hapus ac egnïol dros ben.  Roedd hi’n hoffi dawnsio, chwarae gyda ffrindiau, mynychu clybiau, ninjutsu ac roedd wedi dechrau canu’r piano.  Pan oedd hi’n wyth oed yn unig, dechreuodd ddioddef gyda phroblemau balans.  Dechreuodd syrthio a dod yn fwyfwy lletchwith.  Darganfu sgan CT fod ganddi diwmor ar yr ymennydd o fewn bonyn yr ymennydd a oedd yn anoperadwy.img_5862

Ar 1af Ebrill 2015, derbyniodd Rhianna ddiagnosis o Glioma Pontaidd Cynhenid Ymledol.  Roedd hyn yn ddiagnosis distrywiol a fyddai’n newid ei bywyd am byth.

Dechreuodd gwrs dwys o radiotherapi mewn ymgais i arafu tyfiant y tiwmor a oedd yn hynod  ymosodol ac mae ei drin yn anodd eithriadol oherwydd ei leoliad.

Yn ogystal, roedd Rhianna yn un o’r cleifion cynnar iawn i gymryd rhan mewn cynbrawf yn Ysbyty Plant Bryste, yr unig le yn y byd sy’n cynnig cludiant cyffuriau uniongyrchol o’r enw CED mewn ymgais i leihau’r tiwmor.

Drwy’r cyfan oll, roedd Rhianna yn hapus ac yn gadarnhaol.  Roedd ganddi wên ac ni fyddai byth yn cwyno.  Roedd ei chymeriad llon yn gwneud i eraill wenu hefyd!

img_5860Ni pheidiodd Rhianna  â rhoi fyny.  Bu’n brwydro mor galed ac arhosodd yn gryf drwy gydol ei salwch.

Merch fach arbennig a ddioddefodd anawsterau anodd fel babi newydd-anedig, roedd hi eisoes wedi brwydro er gwaethaf pob disgwyl unwaith, ac ar wahân i golli’i chlyw, roedd hi wedi cael ei hadfer yn llwyr.

Fodd bynnag, yn ystod ei bywyd byr, roedd hi’n awr yn brwydro am yr eildro.  Gan wthio’i hun yn ddiflino mewn sesiynau ffisiotherapi, ond roedd y tiwmor wedi arwain yn gyflym at y ffaith ei bod yn gaeth i gadair olwyn.

Er gwaetha’r cwbl, gwnaeth y gorau o bob dydd a rhwng triniaethau, roedd hi’n mwynhau llawer o bartïon a phleserau,  yn cynnwys sioeau yn y West End, tripiau siopa i Lundain, a gwyliau mewn carafán a chyrchfannau.  Roedd hi’n arbennig o hoff o’r amser hudol yr oedd hi wedi’i dreulio gyda’i theulu yn mynd i weld  goleuadau’r Nadolig yn Disneyland, ym Mharis.

Yn ogystal, aethom â Rhianna i Barc Ynysangharad ym Mhontypridd lle ceir siglen ar gyfer plant anabl.  Roedd hyn yn werth y byd iddi hi allu ymuno â’i ffrindiau abl ar ychydig o’r cyfarpar.  Roedd hi’n ei fwynhau gymaint fel ein bod chwilio am feysydd chwarae eraill gyda chyfarpar arbenigol, ond nid oedd yna rai eraill i’w cael yng Nghymru.  Roedd y parc cynhwysol agosaf yn Exeter ac felly buom yn cynllunio trip yno.    Yn dorcalonnus, ni chafodd Rhianna deithio yno.  Datgelodd sgan MRI er bod y driniaeth wedi lleihau’r tiwmor, roedd wedi lledaenu.

img_5848

Ar 23ain Mehefin 2016, bu farw Rhianna, gyda’i theulu o’i chwmpas, a hithau ond yn 9 oed.

Mae ei synnwyr digrifwch chwareus a’i chwerthiniad drygionus yn cael ei golli pob dydd gan gymaint o bobl, ond ni fydd byth yn cael ei anghofio.  Gobeithiwn y bydd parc Siglen Rhianna yn gofeb barhaol i’w fwynhau gan bob plentyn sy’n ei ddefnyddio, er cof am ferch fach ddewr a phrydferth.